Historia

1 września 1960 roku przy ulicy Projektowanej, przemianowanej później na ulicę M. Kopernika, rozpoczęła pracę dydaktyczno-wychowawczą Szkoła Podstawowa nr 1. Funkcję pierwszego kierownika szkoły powierzono panu Janowi Pajdzińskiemu. Jego zastępcami zostali pani Halina Szczepańska i pan Bartłomiej Sysa. Budynek szkoły stał w szczerym polu, oddzielony od miasta polami. W początkowych latach pracy główny wysiłek skupiał się na właściwym wyposażeniu placówki w pomoce dydaktyczne i sprzęt szkolny oraz na pozyskaniu i stabilizacji kadry pedagogicznej.

W pierwszych dwóch latach funkcjonowania szkoły uczęszczało do niej jednocześnie około 1700 uczniów. Pierwszy dyrektor wspomina z rozrzewnieniem bardzo dobrą współpracę z gronem pedagogicznym, które w tym trudnym czasie angażowało się z całych sił na rzecz rozwoju placówki. W szkole działało wiele kół zainteresowań oraz Związek Harcerstwa Polskiego. Obok szkoły znajdowały się ogródki doświadczalne- geograficzny i biologiczny, w których to, min. prowadzone były obserwacje meteorologiczne i z zakresu przedmiotów przyrodniczych. Ogródkami opiekowali się sami uczniowie pod kierunkiem nauczycieli. Chętni uczniowie po trzeciej klasie, w ramach kół zainteresowań, mogli uczyć się wybranego języka obcego: rosyjskiego, niemieckiego lub esperanto.

W 1965 roku stanowisko dyrektora szkoły objął pan Marian Listowski. W tym okresie powstały pracownie przedmiotowe, Z tego okresu pochodzą również pierwsze sukcesy szkoły na polu nauki i sportu.

W 1975 r. dyrektorem szkoły został pan Bolesław Barabas. Wraz z objęciem funkcji rozpoczął starania o nadanie szkole imienia i ufundowanie sztandaru. 17 marca 1977 r. szkoła oficjalnie otrzymała imię Mikołaja Kopernika. W tym okresie szkoła rozwijała działalność kulturalną. Powstał i działał zespół wokalny "Arabeska", sukcesy w przeglądach muzycznych odnosił chór szkolny. W 1984 roku powstał Dziecięcy Zespół Tańca Ludowego, który w następnych latach odnosił wiele sukcesów zdobył liczne wyróżnia. Dobrze działały organizacje uczniowskie, szczególnie Związek Harcerstwa Polskiego - zrzeszający liczną grupę uczniów. Od 1980 roku szkoła utrzymuje się w czołówce szkół województwa lubelskiego we współzawodnictwie sportowym.

Z dniem 1 września 1987 roku nowym dyrektorem został pan Marek Polański, którego tragiczna śmierć, w niespełna dwa miesiące po objęciu funkcji, okryła żałobą całą społeczność szkolną.

Od 1 lutego 1988 roku przez następne 10 lat funkcję dyrektora szkoły pełnił pan Wiesław Księski, z roczną przerwą przypadającą na rok szkolny 1992 - 1993, kiedy to funkcję dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 sprawował Pan Andrzej Piasecki, nauczyciel historii. W okresie od 17.11.1997 do 31.08.1998 r. pełniącą funkcję dyrektora szkoły została wicedyrektor Wiesława Jackowska. W czasie kadencji Wiesława Księskiego, szkoła intensywnie uczestniczyła w życiu kulturalnym i sportowym, nawiązała kontakty ze szkołami na Ukrainie.

1 września 1999 roku, w wyniku reformy oświaty w miejsce Szkoły Podstawowej nr 1, powstał Zespół Szkół nr 1, w skład którego weszła wygasająca Szkoła Podstawowa nr 1 oraz nowo powstałe Gimnazjum nr 1. Funkcję dyrektora Zespołu Szkół, a później Gimnazjum nr 1, w drodze konkursu, powierzono panu Grzegorzowi Królowi. Od tego momentu zaczął się nowy rozdział w funkcjonowaniu placówki, która nawiązywała do czterdziestoletniego dorobku i tradycji Jedynki.

1 września 2005 roku funkcję dyrektora szkoły objęła Krystyna Zarosińska, pierwsza kobieta na tym stanowisku w historii szkoły.

20 października 2007 roku, na mocy uchwały Rady Miasta Świdnik, Gimnazjum nr 1 otrzymało imię wielkiego Polaka - Jana Pawła II, a Rada Rodziców przekazała ufundowany przez siebie sztandar.

Obecna dyrektor Krystyna Zarosińska kontynuuje działania podjęte przez jej poprzedników. Za cel nadrzędny uznała fakt, że numer 1 w nazwie ma swoje ważne znaczenie nie tylko porządkowe, ale przede wszystkim zobowiązuje do tego, aby szkoła dążyła do miana godnej bycia "Jedynką". Konsekwentna praca przyniosła efekty - nawet w okresie niżu demograficznego szkoła cieszy się rosnącym zainteresowaniem uczniów i rodziców.